Badania spoin dzielimy na dwie grupy:

  • badania nieniszczące NDT
  • badania niszczące DT.

Jak sama nazwa wskazuje, podczas badań nieniszczących nie naruszamy struktury złącza spawanego. Natomiast podczas badań niszczących DT niszczymy złącze. Badania niszczące spoin możemy często spotkać podczas kwalifikowania technologii spawania konstrukcji stalowych.

Badania nieniszczące NDT polegają na ocenie złącza spawanego bez naruszenia jego struktury. Badania NDT pozwalają na wykrycie niezgodności spawalniczych znajdujących się na powierzchni spoiny – poprzez badania wizualne VT, badania penetracyjne PT czy badania magnetyczno-proszkowe MT. Badania NDT pozwalają też na wykrycie niezgodności spawalniczych znajdujących się wewnątrz spoiny poprzez badania radiograficzne RT oraz badania ultradźwiękowe UT.

Firma Prakton z Krakowa posiada odpowiednie urządzenia oraz zatrudnia wykwalifikowany personel, który posiada doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia do prowadzenia badań NDT dla wszystkich wykonywanych konstrukcji stalowych w wytwórni konstrukcji stalowych w Krakowie.

Metody badań NDT

  • badania wizualne VT (Visual Testing),
  • badania penetracyjne PT (Penetrant Testing),
  • badania magnetyczno-proszkowe MT (Magnetic Particle Testing),
  • badania ultradźwiękowe UT (Ultrasonic Testing),
  • badania radiograficzne RT (Radiographic Testing),

BADANIA WIZUALNE VT

Badania wizualne VT stanowią podstawową i zarazem najprostszą metodę oceny spoin pod kątem występowania w niej zewnętrznych niezgodności spawalniczych występujących od strony lica i grani spoiny. Badania wizualne VT wykorzystują promieniowanie elektromagnetyczne – czyli światło widzialne. Badania wizualne VT muszą być zawsze stosowane jako pierwszy krok kontroli jakości po spawaniu. Dlaczego? Przy badaniach VT możemy wykryć szeroki zakres niezgodności i od razu skierować spoinę do naprawy. Na badaniach VT skupimy się szerzej w kolejnych artykułach na blogu.

BADANIA PENETRACYJNE PT

Badania penetracyjne PT spoin wykorzystują zjawisko kapilarności – czyli wnikanie materiału penetrantu do wąskich i trudnodostępnych przestrzeni wbrew sile grawitacji. Wykrycie umiejscowienia nieciągłości możliwe jest dzięki użyciu wywoływacza, który wyciąga penetrant z nieciągłości i ukazuje jej miejsce. Badania penetracyjne PT można wykorzystać do badania spoin zarówno na materiałach metalicznych, jak i niemetalicznych. Badania penetracyjne PT są wykorzystywane głównie dla materiałów niemagnetycznych, gdzie nie można zastosować badania MT. Głównym ograniczeniem metody jest porowatość powierzchni materiału. Dlaczego? W przypadku porowatego materiału penetrant wnika w porowatą strukturę materiału, przez co możemy otrzymać zakłócone wyniki.

BADANIA MAGNETYCZNO – PROSZKOWE MT

Badania magnetyczno – proszkowe MT są wykonywane na materiałach ferromagnetycznych. Są one często wykorzystywane na elementach konstrukcji stalowych. Główną zaletą badań magnetyczno – proszkowych MT jest brak konieczności dokładnego przygotowania badanej powierzchni. Badania magnetyczno – proszkowe MT polegają na ukazaniu miejsc i wielkości niezgodności spawalniczych dzięki namagnesowaniu elementu badanego oraz skupieniu się proszku ferromagnetycznego wokół niezgodności spawalniczych.

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE UT

Badania ultradźwiękowe UT pozwalają na wykrycie wewnętrznych niezgodności występujących w spoinach. Badania ultradźwiękowe UT bazują na zjawisku rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w materiale oraz rejestracji odbicia fali ultradźwiękowej od niezgodności spawalniczych. Badania ultradźwiękowe UT skutecznie wykrywają niezgodności płaskie takie jak pęknięcia, braki przetopu czy przyklejenia.

badanie spoiny metodą UT

BADANIA RENTGENOWSKIE RT

Badania rentgenowskie RT wykorzystują promieniowanie rentgenowskie X bądź promieniowanie ɣ powstające w wyniku rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Głównym wymaganiem przy wykonywaniu badań rentgenowskich RT jest konieczność obustronnego dostępu do badanej spoiny. Przy użyciu badań rentgenowskich RT możliwe jest wykrycie takich niezgodności spawalniczych jak brak przetopu, pęcherze gazowe, wtrącenia, pęknięcia, podtopienia czy wycieki.

Wytwórnia konstrukcji stalowych Prakton w Krakowie

Wszystkie wyżej wymieniona badania pozwalają na dokładne sprawdzenia jakości wykonanych spoin na konstrukcjach stalowych wykonywanych w wytwórni konstrukcji stalowych firmy Prakton w Krakowie.

Dzięki wdrożeniu europejskich norm dotyczących wykonywania i montażu konstrukcji stalowych tj. normy EN1090 oraz EN3834 firma Prakton z Krakowa gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych produktów.